TÀI LIỆU KỸ THUẬT

Slogan công ty

Tiêu chuẩn kỹ thuật

STT Tên tài liệu Tên tác giả Năm xuất bản Nguồn gốc Tải xuống
1 ASTM A615.A615M-16     ST Download
2 JIS 3112-2010     ST Download
3 TCVN 1068-2009 oxy ky thuat     ST Download
4 TCVN 3286-79 Nitor ky thuat     ST Download
5 TCVN 7571-1 _ 2006     ST Download
6 JIS G3191-2012     ST Download
7 AGL 02 BoA 2016     ST Download
8 AGL 03 BoA 2016     ST Download
9 ASTM A370 - 15     ST Download
10 ASTM E415-15 ENGLISH     ST Download
11 JIS Z 2248_2006(V)     ST Download
12 JIS Z 228_2011     ST Download
13 TC 198-2008     ST Download
14 TCVN 197-1.2014     ST Download
15 TCVN 1811_2009 (iso 14284-1996)     ST Download
16 TCVN 6287_1997     ST Download
17 TCVN 7937-1-2013     ST Download
18 TCVN 8163-2009     ST Download
19 TCVN 8998-2011-ASTM E415.08     ST Download
20 TCVN4389-2011     ST Download
21 ASTM 510 - 07     ST Download
22 ASTM E1329     ST Download
23 GB 1499-2 2007     ST Download
24 Japanese Standar     ST Download
25 GB-T-700 2006     ST Download
26 ISRP-Metal-codes     ST Download
27 Plate and Structural     ST Download
28 TCVN-7571-2006     ST Download
29 Tiêu chuẩn JP     ST Download
30 TSI Scrap index Mothodology     ST Download
31 Uniform Standars (2008)     ST Download
Top